Mennäänkö yhdessä asiat edellä suunnaten tulevaan?

Keskiviikko 9.6.2021 - Katja Luojus

Isossa kuvassa kaupungin kasvun ja kehityksen rattaat on saatava vauhdikkaammin pyörimään. Tämä tuntuu olevan monen päättäjän ja viranhaltijan yhteinen näkemys seuraavasta valtuustokaudesta jo tässä vaiheessa. Erinomainen lähtökohta siis tulevaan! Pysähdytään kuitenkin hetkeksi tarkastelemaan havaintoja kuluneilta valtuustokausilta, joista voisi olla hyötyä jatkossakin. Teen pari ehdotusta, joita saa käyttää - ei ole kuitenkaan pakko. Mukana on isoja ja pieniä asioita, ehkä toisille tarpeettomia ja toisille supertärkeitä.

 

Maankäyttö, asuminen ja vapaa-aika:

1. Ostetaan kaavoituspalveluita yhä enemmän ulkopuolisilta palveluntuottajilta, joista on jo hyviä ja laadukkaita kokemuksia. Näin saadaan tehostettua kaavoitusprosesseja ja tontteja lisää luovutukseen.

2. Otetaan rohkeasti käyttöön monimuotoisia suunnitteluvaihtoehtoja alue- ja asuntokehityksessä, jotka lisäävät viihtyisyyttä, turvallisuutta ja uusien alueiden kiinnostavuutta.

3. Kytketään asuminen ja kevyen liikenteen turvalliset kulkuyhteydet luonnolliseksi jatkumoksi - suunnittelussa EI ”pussinperille”.

4. Rakennetaan luovutettavien asuinalueiden katu- ja viemäri-infra valmiiksi ennen kuin tontteja luovutetaan. Selkeä ja viimeistelty rakenne lisää houkuttelevuutta.

5. Tehostetaan asukasmarkkinointia ja lisätään #kotiinylöjärvelle näkyvyyttä.

6. Mahdollistetaan rantarakentaminen ja vapaa-ajanasuntojen muuttaminen pysyviksi asunnoiksi.

7. Kehitetään harjumme ulkoilureittejä yhä sopivammaksi maastopyöräilyyn, retkeilyyn ja hiihtoon. Kunnostettavaa riittää reiteissä, kuntoportaissa, laavuissa jotta monimuotoinen liikkuminen ja vapaa-ajan vietto ulkona tukisi kaupunkilaisten hyvinvointia.

Palveluiden laatu:

1. Lisätään palveluasennetta ja alttiutta kaikissa kuntapalveluissa, sillä ne ovat kuntalaisia varten. Hyvä palveluasenne ei maksa mitään!

2. Kehitetään kattavia digipalveluita unohtamatta myös luukulta toimitettavaa palvelua. Ohjataan ikäihmisten digitaitoja osana kotipalveluja.

3. Lisätään tehostetun tuen resursseja ja tarvittavia työmuotoja sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen arkeen.

4. Lisätään tehostetun palveluasumisen paikkoja, jotta ikäihmiset saavat sen nopeasti tarpeensa mukaisesti ja omaisilla on vähemmän huolta senioreistaan.

5. Tuetaan kotipalveluita yhdessä eri palveluntuottajien kanssa, jotta pystymme turvaamaan niiden riittävyyden ja laadun. Pelkkä 5-10 minuutin ”huoltokäynti” vanhuksen kotona ei ole laatua.

6. Tuotetaan kolmannen sektorin kanssa senioreille viriketoimintaa, mutta pelkkä virkkaus ja nypläys eivät ole riittäviä.

7. Ostetaan kaupungin palkkahallinnon palvelut ulkoiselta palveluntuottajalta, sillä oma palkkahallinnon osasto on liian pieni ja haavoittuva yksikkö.

 

Osallisuus ja vaikuttaminen:

1. Tehostetaan yritysvaikutusten arviointia tuottamalla konkreettisia kuvauksia yhdessä yrittäjien kanssa.

2. Tuotetaan kaupunkilaisille erilaisia vaikuttamisen mahdollisuuksia kyselyillä, kartoituksia, live-streameja, joissa on aito vaikuttamisen ja vuoropuhelun mahdollisuus. Streamit on tätä aikaa.

3. Nopeutetaan ja tehostetaan valtuustoaloitteiden käsittelyä purkamalla monivaiheinen käsittelyprosessi. Lean-ajattelua lisää!

4. Kytketään tehokkaammin konserniyhtiöiden systemaattisempi ohjaus ja valvonta osaksi kaupunginhallituksen työskentelyä.

5. Turvataan aloittavalle hyvinvointilautakunnalle priima startti valitsemalla sinne sitoutuneet, luovat ja innokkaat lautakunnan jäsenet. Se olisi nyt tekemisen paikka.

6. Ylläpidetään ja edistetään korona-aikaisen digiloikan käyttöönottoa, jolloin kokouksia pidetään myös etäyhteyksien kautta. Etäkokous ei ole sidottu aikaan eikä paikkaan, se tuo säästöjä monella tavalla.

7. Lisätään päättäjien välistä vuoropuhelua keskustelemalla puhelimella, teamsillä tai kasvokkain. Välineillä ei väliä, kunhan puhutaan ja viestitään. Kokeillaan yhteyksiä myös sellaisen henkilön kanssa, jonka kanssa ollaan vähemmän tekemisessä.

 

Listaa voisi jatkaa vielä pitkään, mutta tässä päällimmäiset huomioni. Populismilla ei pitkällä pötkitä vaan oikeilla asioilla on mahdollisuus vaikuttaa. Paljon enemmänkin saadaan aikaiseksi keskittymällä rakentavaan yhteistyöhön kuin katkeroituneeseen purnaamiseen. Kaukokatseisuutta ja kehittävää työskentelyotetta kaikille toivotellen, toivoa on aina ihmisessä!

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Kuntavaalit, uudistaminen, muutos, yhdessä, kehittäminen

Nuori - olet riittävä ja rakas

Perjantai 5.3.2021 - Katja Luojus

Nuoruus on monenlaista kasvun ja kehittymisen aikaa. Nuorten ahdistuneisuus on lisääntynyt merkittävästi viime vuosien, erityisesti koronavuoden, aikana. Valtakunnallisen kouluterveyskyselyn mukaan erityisesti yläkoulussa ja toisella asteella opiskelevista tytöistä 20 % on ahdistuneita, uupuneita tai masentuneita. Ahdistumisen tunteet kuuluvat normaaliin elämään, mutta ne eivät saa muuttua ylivoimaisiksi esteiksi normaalille elämälle. Erikoissairaanhoidon nuorisopsykiatrian yksiköt ovat olleet ylikuormitettuja jo pidemmän aikaa.

TV:stä tuttu psykoterapeutti Maaret Kallion mukaan toivo ja epätoivo ovat ikään kuin kaksosia, sillä elämässä on aina läsnä molempia elementtejä. Ulkoiset vaatimukset haastavat nuoren omaa sisäistä puhetta mikä asettaa vaatimuksia: olenko riittävän hauska ja pidetty, kaunis ja lihaksikas, pystyvä ja riittävä? Mikä ajaa nuoria toivottomuuden tunteisiin? Mikä tässä arjessamme mättää, kun nuoret voivat yhä huonommin kaikkien nykyaikaisten mahdollisuuksien valikossa? Arjen monimuotoisuusko on liian vaativaa nuorelle? Liian aikaisin on tehtävä pitkälle vaikuttavia valintoja opintojen suhteen mitkä vaikuttavat mm. jatko-opintovalintoihin. Some-maailman alituinen läsnäolevuus edellyttää jatkuvaa valppautta ja osallistumista kaveriverkostoihin. Jos ei ole läsnä, jää helposti ulos vai syntyykö siitä ennemminkin ulkopuolisuuden tunne.

Yksi avainkysymyksistä lienee se, miten me aikuiset pystymme tukemaan ja ohjaamaan nuoriamme siihen, että heille rakentuisi mahdollisimman myönteinen minäkuva ja maailmankuva. Miten me vahvistamme heidän uskoa selviytymisestä arjen vastoinkäymisissä? Epävarmuuden keskellä auttaa aikuisen esimerkkinä toimiminen ja kyvykkyys nähdä vaihtoehtoisia mahdollisuuksia ja kykyä keskittyä siihen, mihin voi itse vaikuttaa. Haastavat ja hallitsemattomilta tuntuvat elämäntilanteet edellyttävät resilienssiä, mikä tarkoitetaan kykyä selvitä muutostilanteista sekä elää hyvää elämää erilaisista epävarmuustekijöistä huolimatta. Resilienssillä tarkoitetaan mm. muuntojoustavuutta, sinnikkyyttä ja sopeutumiskykyä. Toivoa sopisi, että kaikilla nuorilla olisi aikuinen perheessä tai lähiverkostossa, joka voisi tukea nuoren tulevaisuuden uskoa ja toivoa vaikeuksien keskellä sekä auttaa löytämään ehdottomuuksien keskeltä vaihtoehtoja.

Harva nuori säilyy harmeilta tai vaikeuksilta, joten niiden anti pitäisi pystyä kääntää oppimisen poluksi ja uusien mahdollisuuksien löytämiseksi. Meissä ihmisissä on yksi ylivertainen ominaisuus, joka auttaa meitä selviämään ja muovautumaan erilaisissa tilanteissa. Se on kyky jatkuvaan oppimiseen, vaikka jo aiemmin koettujen haasteiden ja niistä selviytymisen kautta voi löytää vahvuuksiaan ja mahdollisuuksia oppia toimimaan toisin. Usein tähän tarvitaan tienviittojen ohjausta, joita turvallinen aikuinen voi avata keskustelujen kautta. Ymmärrys rajallisuudesta ja keskeneräisyydestä on tärkeää, toivottavasti kukaan ei odota nuorelta liikaa. Ollaan aikuisina läsnä, ollaan kiinnostuneita ja kuunnellaan nuoria, sillä huomatuksi tulemista nuoret kaipaavat rinnalla kulkemisen lisäksi.

Nuoren ei ole aina mahdollista selviytyä omin voimin eikä läheisen aikuisenkaan tuella. Meidän perheessä on tästä omakohtaisia kokemuksia. Silloin me turvauduimme matalalla kynnyksellä ulkopuoliseen apuun. Toki se aiheutti aluksi pelkoa leimautumisesta, huonommuuden ja epäonnistumisen tunteista. Tuen muodot on oltava saatavilla nopeasti ja helposti, sillä mitä ripeämmin asiaan tartutaan, sitä todennäköisemmin nuori selviytyy haasteistaan avun turvin. Ongelmat ovat tehokkaimmin hoidettavissa, jos niihin puututaan mahdollisimman varhain. Jokaiselle pitäisi olla oikeus saada apua oikea-aikaisesti. Ylöjärvellä on lisätty matalan kynnyksen palveluita jo vakiintuneilla toimintatavoilla kuten Terveyskioskilla, Perhekioskilla ja juuri STM:n myöntämän projektirahoituksen turvin alkaneella Mielipontilla. Myös kuluvalle vuodelle lisättiin määrärahoja koulupsykologien palkkaamiseen, jotta tarvittavia tukitoimia ja oppimisen haasteita selvitettäisiin mahdollisimman varhain. Jonot ovat päässeet venymään epäinhimillisen pitkiksi ja tänä vuonna on päästävä niitä purkamaan tehokkaammin. Toivottavasti Eduskunnassa etenee myös terapiatakuun valmistelu.

Pääviestini nuorelle:

  • olet riittävä, vaikka aina et jaksaisi
  • olet kykenevä, vaikka aina et onnistuisikaan odotetulla tavalla
  • olet toiveikas, vaikka epätoivon hetkiä koet
  • olet rakas, vaikka aina ei siltä tuntuisikaan

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: nuoruus, nuoret, kehittyminen, kasvu

Räikän puistossa voi noudattaa presidentin ohjeita - Suomi100 sanomaa

Keskiviikko 4.1.2017 - Katja Luojus

Räikän puistossa voi noudattaa presidentin ohjeita - Suomi100 sanomaa

 

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö puhui hyvin kansantajuisesti ja välittävästi perinteikkäässä uuden vuoden puheessaan. Mieltäni lämmitti erityisesti Suomi100 sanomaan liittyvät lauseet:" Tunne kohtuudella vastuusi, edes omasta itsestäsi. Siis tee minkä kykenet. Sinä voit hyvin kun kukaan ei voi pahoin, auta siis minkä voit." Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen on kaiken a & o, sillä hyvässä kunnossa toisten huomioiminen on helpompaa. Voimavaroja on tuolloin jaettavaksi asti. Jalo sanoma, jonka toivoisi pysyvän kirkkaana ylöjärveläisten mielissä juhlavuoden jälkeenkin.

Hyviä mahdollisuuksia itsestään huolehtimiseen tarjoutuu ympärillämme useita. Läheltä, erittäin edullisesti ja jopa ilmaisia. Räikän puiston monimuotoiset mahdollisuudet kannattaa käyttää hyödyksi. Joululomalla jalkauduin suksineni Räikän ladulle ja hiihtokunto alkoi taas löytyä. Hiihtäjät kiertää hyväkuntoista latua eri tyylein ja porukkaa on lähes vuoronumeroille asti. Samaan aikaan puistossa leikkipaikalla lapset kiipeilivät telineissä, jään ollessa kantokykyinen retkiluistelijat ja kiekkoilijat nauttivat jään liukkaudesta sekä rannan tuntumassa avantouimarit fiilistelivät veden varassa. Harvassa kaupungissa on näin monimuotoista harrastuspaikkaa keskellä kylää, joka lisää hyvää mieltä, fyysistä kuntoa ja sen kauneudesta voi nauttia monin tavoin. Latu on antanut monelle kiitoksen aihetta ja kiitokset on kiva päättäjänä vastaanottaa eteenpäin välitettäväksi. Räikän puiston edelleen kehittäminen on selkeä tulevaisuuden haaste. Puistossa pitäisi tarjota monimuotoisia tapahtumia ja liikuntamahdollisuuksia yhä enemmän. Miltä kuullostaisi hiihtotapahtuma Räikällä teemalla 100 -kierrosta Suomelle?

Hiiho..JPG

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Hyvinvointi, hiihto, Räikkä, puisto, kehittäminen